Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

maagdaaa
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viasilence89 silence89

November 21 2017

maagdaaa
4422 7d03 390
Reposted fromzciach zciach viasilence89 silence89

October 25 2017

maagdaaa
maagdaaa

October 23 2017

maagdaaa
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89

October 18 2017

maagdaaa

October 10 2017

maagdaaa
7490 e84b 390
Reposted fromwanderlustgirl wanderlustgirl viaoxygenium oxygenium

October 07 2017

maagdaaa
Zdarzają się takie momenty w podróży, które nie tylko pamięta się do końca życia, ale i przeżywa ciągle na nowo. Krótkie i ulotne chwile niebycia sobą, a bycia gdzieś daleko, kiedy udaje się dotknąć świata naprawdę.
— t.michniewicz - "GORĄCZKA w świecie poszukiwaczy skarbów"
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaoxygenium oxygenium

September 25 2017

maagdaaa
1538 6e31 390
Reposted fromscorpix scorpix viapsychoviolet psychoviolet
maagdaaa

September 17 2017

maagdaaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamruugaa mruugaa
maagdaaa
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viamruugaa mruugaa
maagdaaa
7180 4cbf 390
maagdaaa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viasilence89 silence89

September 15 2017

maagdaaa

September 14 2017

maagdaaa
6327 7c5c 390
Reposted fromwestwood westwood viaoxygenium oxygenium

September 04 2017

maagdaaa
Reposted frombaskua baskua viafelicka felicka
maagdaaa
0166 ea81 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viasilence89 silence89
maagdaaa
9535 d8d0 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl