Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

maagdaaa
maagdaaa
8435 4627 390
Reposted fromtgs tgs viamruugaa mruugaa

June 24 2017

maagdaaa
maagdaaa
1832 2ee1 390
Reposted fromsarazation sarazation viasilence89 silence89

June 22 2017

3896 3593 390
Reposted fromwestwood westwood viamruugaa mruugaa

June 21 2017

maagdaaa
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89

June 19 2017

maagdaaa
4216 820d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
maagdaaa
4829 4c2a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
maagdaaa
3731 43ec 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

June 18 2017

maagdaaa
5159 7f20 390
Reposted fromambivalent ambivalent viasilence89 silence89
maagdaaa
"Istnieją mądrzy ludzie, którzy nie są zdolni. Istnieją też ludzie zdolni, którzy nie są mądrzy. I oprócz nich istnieją całe tłumy ludzi niezdolnych i niemądrych, ale sprytnych i wygadanych. 
I często oni zwyciężają."

Sándor Márai
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 17 2017

maagdaaa
4580 8f7b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi

June 16 2017

maagdaaa
9849 fb7c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaamebocyt amebocyt
maagdaaa
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaamebocyt amebocyt
maagdaaa
7817 ed57 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
maagdaaa
7093 cbe2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
maagdaaa
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viasilence89 silence89
maagdaaa
maagdaaa
5756 71db 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89
3830 7c38 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl